top of page

PŮJČOVNÍ ŘÁD

 • E - KOLO je možné vypůjčit jen po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu a složení příslušné kauce

 • E-KOLO je možné vypůjčit na Hotelu Jizerka nebo na Chatě na Souši po telefonické domluvě alespoň jeden den předem na dobu dohodnutou se zákazníkem.

 • Cena za půjčení E-KOLA je splatná okamžikem vypůjčení

 • Jízda na E-KOLE je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jim zapůjčeným předmětem a to na  jeho vlastním majetku, movitých i nemovitých předmětech

 • Osobám pod vlivem omamných nebo návykových látek nebude E-KOLO půjčeno.

 • Nevrátí-li zákazník vypůjčený předmět v domluveném termínu, bude následné vymáhání předáno PČR

 • Předání vypůjčeného předmětu další osobě je zakázáno!

 • Zákazník je seznámen s technickým stavem vypůjčeného předmětu před úhradou ceny za vypůjčení

 • Při jakémkoliv poškození nebo ztrátě e-kola je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit v půjčovně

 • V případě předčasného vrácení nebude zákazníkovi vrácena plná cena

 • V případě pozdního vrácení je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit půjčovně a uhradit půjčovné za zbývající dobu

 • V případě poškození předmětu je zákazník povinen uhradit škodu dle jejího rozsahu. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou do 10 dnů od obdržení faktury.

 • Pronajímatel má právo použít zálohu na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Zpracování osobních údajů uvedených ve vystaveném výpůjčním protokolu je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Správce tímto krokem plní právní povinnosti, které se na něj vztahují. Viz zákon o ochranně osobních údajů GDPR. Nájemce zcela a bez výhrad souhlasí se smluvními podmínkami pro kola, na důkaz čehož připojuje svůj podpis a datum.

bottom of page